De tijdsbestedingsmeting is uitgevoerd door respondenten een dagboek in te laten vullen: 94% van de respondenten deed dit zelfstandig in een online dagboek, de overige 6% is telefonisch ondervraagd over de voorgaande dag. Alle respondenten is gevraagd het dagboek zeven dagen lang in te vullen (met een minimum van vier dagen). In totaal werd van 97% van de respondenten zeven dagen vastgelegd, de overige respondenten hebben het dagboek 4, 5 of 6 dagen bijgehouden. 

Respondenten zijn geworven uit het bereiksonderzoek van NOM; een groot aantal sociaaldemografische gegevens en informatie over het mediagebruik was daarom al bekend, zodat de vragenlijst in omvang beperkt kon worden. Het NOM-bereiksonderzoek bevat respondenten die via een verse adressensteekproef zijn geworven. Daarnaast zijn ook respondenten benaderd die meegewerkt hebben aan de vorige meting van Media:Tijd (2015). Deze keuze is gemaakt om ook deze keer weer over voldoende respondenten te kunnen rapporteren, met name ook om jongere doelgroepen te verwerven. Zij werden per e-mail, telefonisch of per brief benaderd om mee te werken aan Media:Tijd. Voorafgaand aan het invullen van het dagboek werd een vragenlijst met achtergrondkenmerken afgenomen.

Het tijdbestedingsonderzoek is gedurende ruim zes weken uitgevoerd: van 10 september tot en met 24 oktober 2018. De populatie bestaat uit personen van 13 jaar of ouder in particuliere huishoudens in Nederland. 11.267 respondenten zijn benaderd met het verzoek om medewerking. 40% van de benaderde respondenten heeft toegezegd aan het onderzoek mee te werken; 94% van deze toezeggers (38% van de responsbasis) vulde vervolgens de vragenlijst in en 64% van de toezeggers (24% van de responsbasis) vulde uiteindelijk ook minstens vier dagen in het dagboek in.

Voor Media:Tijd 2018 hebben 2.713 respondenten vier dagen of meer een dagboek over hun tijdbesteding ingevuld, waarvan 996 herbenaderde respondenten. Gerekend vanaf de responsbasis van de verse adressensteekproef van het NOM-onderzoek bedraagt de respons 8%. Voor de rapportage zijn alleen respondenten gebruikt die het dagboek nauwkeurig genoeg hebben ingevuld, bepaald op basis van dezelfde validatieregels als in de vorige rapportage. De uiteindelijke rapportage is gebaseerd op 2.655 respondenten.

De verzamelde gegevens zijn na de validatie per dag gewogen en geprojecteerd naar de populatie 13+: 14.469.000 personen. De weegnormen zijn afkomstig uit de MOA Gouden Standaard 2017 (met betrekking tot geslacht, leeftijd, regio en opleiding) en MSS 2017 (internettoegang).

Onderzoeksgroep bestond in 2018 uit: Inken Oestmann (NOM), Sjoerd Stolwijk (NPO), Sophie Waterloo (SKO), en Annemarie Wennekers (SCP).