Ofschoon bij de samenstelling van deze website uitgebreide voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om de juistheid en de betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen, zijn de partijen aangesloten bij Media:Tijd ("Partners") niet aansprakelijk voor onjuistheden en omissies, noch voor enige vorm van gevolgschade. 

De aangeboden informatie op deze website kan worden aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Tevens sluiten de Partners alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van een eventuele tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.